ArcGIS

Бошланиш вақти: 10 июн 2019 09:00 Тугаш вақти: 04 июл 2019 18:00

ArcGIS дастурида сув хўжалиги соҳаси мутахассисларининг малакасини ошириш бўйича ўқув курси ДАСТУР

Сана Вақти Курс номи дарс соатлари
Лекция амалий машғулот
10.06.2019 9:00-13:00 Курс тематикасига кириш ва ўрганилаётган қишлоқ хўжалигини кўриб чиқиш  4  
14:00-18:00 ArcGIS дастуридан қишлоқ хўжалиги соҳасида фойдаланишнинг мақсад ва вазифалари 2  

ГАТ билан ишлашни бошлаш

11.06.2019г 9:00-13:00 1. Кириш
ГАТ ларнинг асосий тушунчалари ва вазифалари 
4  
14:00-18:00 2. ГАТ хариталари
а) Маконлараро объектлар, қатламлар ва маълумотлар фрейм (доира) лари
2 2
12.06.2019г 9:00-13:00 б) Харита масштаби 2 2
14:00-18:00 3. ГАТ қуввати:  Хариталар асосида ётувчи маълумотлар
а) ГАТдаги маълумотлар омборини ўрганиш: атрибутлар жадвали
2  
13.06.2019г 9:00-13:00 б) Объектлар ва атрибутлар ўртасидаги муносабат 2 2
14:00-18:00 в) Маконлараро объектлар идентификацияси 2 2
14.06.2019г 9:00-13:00 г) Объектларнинг ўз атрибутлари асосида уларни рамзий белгилар билан ифодалаш ва имзолаш  2 2
14:00-18:00 4. Хаританинг йиғма вариантини яратиш
а) Маълумотлар тури ва йиғиш тури
2 2
15.06.2019г 9:00-13:00 б) Йиғиш асбоблари 2 2
14:00-18:00 в) Харита қолипи 2 2
17.06.2019г 9:00-13:00 г) Харита қисмларини таҳрирлаш  2 2
14:00-18:00 д) Харитани нашр қилиш 2 2
18.06.2019г 9:00-13:00

5. Маконлараро объектларнинг жойлашувини аниқлаш

а) Маконлараро объектларнинг жойлашувини аниқлаш 

2 2
19.06.2019г 9:00-13:00 б) Координатлар тизимлари 2 2
14:00-18:00 в) Картографик проекциялар 2 2
20.06.2019г 9:00-13:00 г) Маконлараро объектнинг жойлашиш координатларини аниқлаш ва  қидириш 2 2
14:00-18:00 д) Харитадаги майдон ва масофани ўлчаш  2 2

21.06.2019г

9:00-13:00 6. География ва геометрия
а) Реал объектларни тақдим этиш
2 2
14:00-18:00 б) Маконлараро объектларни сақлаш 2 2

22.06.2019г

9:00-13:00 в) Растрларни рамзий белгилар билан ифодалаш (GRID) 2 2
14:00-18:00 г) Растрга ва векторга оид маълумотлардан биргаликда фойдаланиш 2 2
24.06.2019г 9:00-13:00 д) Маълумотлар геобазаси нима 2 2
14:00-18:00 е) ГАТда маълумотларнинг асосий форматлари 2 2
25.06.2019г 9:00-13:00 7. Географик маълумотларни кўриб чиқиш: метамаълумотларни ўрганиш 2 2
26.06.2019г 9:00-13:00 а) Географик маълумотларни яратиш усуллари  2 2
14:00-18:00 б) Географик маълумотлар манбалари 2 2
27.06.2019г 9:00-13:00 б) Географик маълумотларни ўрганиш учун "Қисм тасвири" усулидан фойдаланиш 2 2
14:00-18:00 в) Метамаълумотлар 2 2
28.06.2019г 9:00-13:00 8. Маълумотларга талаблар: савол берамиз, жавоб оламиз
а) Атрибутив талаблар
2 2
14:00-18:00 б) Маконлараро муносабатларнинг тўрт турининг тасвири  2 2
29.06.2019г 9:00-13:00 в) Маконлараро талаблар 2 2
14:00-18:00 9. Маконлараро муносабатларни таҳлил қилиш
а) Маконлараро объектларни қўйиш
2 2
1.07.2019г 9:00-13:00 б) Маконлараро объектлар атрофида буферли зоналар яратиш 2 2
14:00-18:00 в) ArcToolbox даги геоишлов бериш асбобларига кириш  2 2
2.07.2019г 9:00-13:00 г) Бирлашиш ва Кесишиш амалиётларини бажариш  2 2
14:00-18:00 10. ГАТ ёрдамида масалаларни ечиш
а) Тадқиқотнинг географик жараёни 
2 2
3.07.2019г 9:00-13:00 б) Географик масалаларни ҳал қилиш учун ГАТ асбоблардан фойдаланиш 2 2
14:00-18:00 в) Натижаларни тақдим этиш учун харита тузиш  2 2
4.07.2019г 9:00-13:00 Ўқув натижалари бўйича синовлар ўтказиш 2 2
14:00-18:00 Ўқув курсининг тугалланиши 2